Adam Wysokowski

Dr hab. inż., prof. UZ Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski – Jak prawidłowo projektować, budować i eksploatować przepusty drogowe?

Ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej uzyskując następnie na tej samej uczelni w Instytucie Inżynierii Lądowej i Środowiska w 1986 r stopień doktora nauk technicznych. Następnie po czterech latach pracy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego i Mostowego w 1986 roku podjął pracę w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie organizując od podstaw wrocławską filię tego Instytutu z Ośrodkiem Badań Mostów Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie. Zajmował się tam badaniami, tak laboratoryjnymi jak i terenowymi oraz wdrożeniem nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie drogowym, mostowym a także kolejowym. W owym czasie opracowane i wydane zostało szereg zeszytów zaleceń i wytycznych dotyczących tej problematyki, których był inicjatorem, autorem lub współautorem. W latach 90-tych był Głównym Koordynatorem Systemu Gospodarki Mostowej, który do dzisiaj funkcjonuje w krajowym drogownictwie. Od 2004 r. kieruje utworzonym i zorganizowanym przez siebie Zakładem Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Swoje badawcze i praktyczne inżynierskiej doświadczenia wykorzystał do realizacji pracy habilitacyjnej pt. „Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych”. Opublikował ponad 200 prac w tym, ponad 11 monografii zaleceń i wytycznych obowiązujących w naszym kraju z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Jest autorem kilkudziesięciu opinii i raportów z prac badawczych w tym nad innowacyjnymi technologiami i materiałami. Ponadto opracował wiele ekspertyz rzeczoznawczych eksploatowanych obiektów ze wskazaniem sposobów ich napraw.  Wprowadził do powszechnej praktyki inżynierskiej (drogi i mosty) nowoczesne technologie z zakresu badań jak i napraw betonu konstrukcyjnego (w konstrukcjach dróg i mostów), zabezpieczeń hydroizolacyjnych i dylatacji, elementów wyposażenia mostów i dróg, konstrukcji przepustów i eko-mostów gruntowo-powłokowych do budowy drogowych ciągów komunikacyjnych. Był członkiem Rady Zarządzającej Jednostki Certyfikującej Wyroby Budowlane z zakresu inżynierii komunikacyjnej w budownictwie drogowym i mostowym. Posiada bogaty dorobek dydaktyczny a także związany z organizacją wielu seminariów, kursów, szkoleń i konferencji z zakresu inżynierii drogowej i mostowej (np. główny organizator drogowo-mostowych konferencji żmigrodzkich). Od wielu lat do chwili obecnej jest ekspertem Unii Europejskiej do spraw transportu powierzchniowego, obecnie w programach H2020. Jest członkiem wielu towarzystw naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych (PZiTB, ZMRP, IABSE, ASCE). Posiadane uprawnienia budowlane, tak projektowe jak i wykonawcze w tym w zakresie mostów. Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, nr RZE/X/0038/10.

Sponsorzy