Andrzej Kuliczkowski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska – Jak oceniać bezpieczeństwo konstrukcyjne przewodów wodociągowych?

Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w  specjalności Inżynieria Komunalna w  1973  r. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na  Politechnice Wrocławskiej w  1978  r., habilitował się w  1986  r. w  Niemczech na  Politechnice w  Lipsku, a  tytuł naukowy profesora uzyskał w  2003 roku. W  latach 1973-1986 pracował w  Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, a  od 1986 roku jest zatrudniony w Politechnice Świętokrzyskiej. Jego zatrudnienie na  Politechnice Świętokrzyskiej związanie było z  misją zorganizowania przez  niego nowego kierunku studiów na  tej uczelni o  nazwie „Inżynieria Środowiska”. Misja ta zakończyła się sukcesem. Obecnie na  tym kierunku studiów istnieje 3-stopniowy system kształcenia (studia inżynierskie, magisterskie i  doktoranckie). Aktualnie jest on zatrudniony na  stanowisku profesora zwyczajnego i  jest kierownikiem Katedry Sieci i  Instalacji Sanitarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Od  początku swej działalności naukowej i  zawodowej koncentruje się na  zagadnieniach związanych z  projektowaniem, budową i  eksploatacją sieci wodociągowych i  kanalizacyjnych, w  tym w  sposób szczególny na  zagadnieniach związanych z  technologiami bezwykopowej budowy i  odnowy sieci infrastruktury podziemnej. Jest on autorem pierwszej w  Polsce pracy doktorskiej i  habilitacyjnej z  zakresu technologii bezwykopowych. Jest także autorem lub współautorem (2017r.) łącznie 336 publikacji krajowych i  zagranicznych w  tym 11-tu książek. Pełnił funkcję promotora w  dziewięciu pracach doktorskich. Od  1991 do  1998 roku kierował na  Politechnice Świętokrzyskiej zespołem badającym na  obszarze prawie całego kraju przewody kanalizacyjne techniką video kamerą kanalizacyjną firmy Pearpoint Ltd. z  Wielkiej Brytanii. Zespół przebadał łącznie ponad 130 km przewodów kanalizacyjnych realizując 182 zamówienia z  różnych miast polskich. Przez  7 lat począwszy od  1991 roku był v-ce prezesem firmy wykonawczej RenoRurCentrum Sp.z o.o., która  jako pierwsza polska firma wdrażała w kraju technologie bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych w  tym m.in.  technologie rehabilitacyjne „krótkiego i  długiego Reliningu” oraz  bezwykopowej wymiany „Berstlining”. Od  roku 1997 jest prezesem firmy consutlingowej „WOD-KAN Consulting” specjalizującej się głównie w  zakresie doradztwa przy doborze optymalnych technologii odnowy przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych,  w  oparciu o  nagrania ich stanu technicznego techniką video, oraz  realizacji ekspertyz i  projektów konstrukcyjnych tychże przewodów. Jest autorem 367 ekspertyz oraz  54 wdrożonych projektów z  zakresu bezwykopowej renowacji lub rekonstrukcji przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych. Począwszy od  2002 roku jest organizatorem corocznie odbywających się w  Kielcach konferencji. W  latach nieparzystych odbywają się krajowe konferencje „WOD-KAN-INSTAL, Nowe urządzenia, materiały i  technologie w  wodociągach i  kanalizacji”, a  w  latach parzystych międzynarodowe konferencje „Technologie bezwykopowe w  Inżynierii Środowiska NO-DIG Poland”. Za  swoją działalność uzyskiwał liczne nagrody dziekańskie, rektorskie i  ministerialne, otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZITS, oraz  następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od  2005 roku pełni funkcję prezesa zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych PFTT, organizacji zrzeszonej w  Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technologii Bezwykopowych ISTT z  siedzibą w  Londynie. Za  zorganizowanie pierwszego na  świecie Studium Podyplomowego „Technologie Bezwykopowe w  Inżynierii Środowiska” został nagrodzony w  2008 roku przez  Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych prestiżową nagrodą „NO-DIG Award”. Nagrody te w  liczbie trzech są corocznie przyznawane za  wybitne osiągnięcia w  skali światowej z  zakresu technologii bezwykopowych.

Sponsorzy