Barbara Tchórzewska-Cieślak

Dr hab. inż., prof. PRz Barbara Tchórzewska-Cieślak, Politechnika Rzeszowska – Jak zarządzać ryzykiem w wodociągach i kanalizacji?

W roku 1997 ukończyła studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej kierunek Inżynieria Środowiska. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska uzyskała 2002 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska (specjalność wodociągi i kanalizacja ) uzyskała w 2012 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe Pani dr hab. inż. B. Tchórzewskiej – Cieślak dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w gospodarce wodnej, w tym metod analizy, oceny i zarządzania ryzykiem braku dostaw wody.  Jest autorem 1 i współautorem 5 monografii naukowych, ponad 150 publikacji naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Pani dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak jest autorem podręcznika akademickiego oraz współautorem dwóch skryptów, w tym jednanego opublikowanego w języku angielskim. Jest członkiem: Komisji Gospodarki Wodnej PAN Oddział w Krakowie; Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN- Sekcja Inżynierii Sanitarnej; Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności, członek Zarządu; Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Sponsorzy