Ryszard Błażejewski

Prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Jak wybrać i zaprojektować najlepszy system kanalizacyjny na obszarach wiejskich?

W 1968 r. ukończył technikum chemiczne ze specjalnością technologia wody i ścieków, po czym studiował melioracje wodne w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Od 1973 r. zatrudniony w Katedrze Budownictwa Wodnego Akademii Rolniczej. W latach 1975-78 odbył aspiranturę w Moskiewskim Instytucie Hydromelioracyjnym. Po powrocie do kraju już jako adiunkt, interesował się głównie hydrauliką budowli wodnych. Po habilitacji skupił swe zainteresowania na oczyszczaniu małych ilości ścieków na terenach wiejskich. W latach 1990-93 – prodziekan ds. studiów na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska AR w Poznaniu i kierownik podyplomowego studium Inżynieria Środowiska Wiejskiego. Promotor 7 doktorów oraz blisko 200 magistrów i inżynierów. Autor i współautor ponad 170 artykułów, 3 podręczników i skryptów, 3 książek, wzoru użytkowego, 2 patentów i 4 zgłoszeń patentowych. Członek rady programowej EJPAU, Przeglądu Komunalnego oraz Wodociągów i Kanalizacji. Uczestnik 20 międzynarodowych konferencji, opiekun naukowy 8 szkoleń na temat przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 dotyczących kanalizacji na terenach wiejskich. Od 2001 r. – profesor nauk technicznych. W latach 1996-2007 członek Komitetu Melioracji Inżynierii. Środowiska Rolniczego PAN, a od 2007 r. – Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Przewodniczy Sekcji wodociągów i kanalizacji przy wlkp. oddz. PZITS. Aktualnie – kierownik Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej oraz Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi UP w Poznaniu.

Sponsorzy