Emilia Kuliczkowska

Dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, Politechnika Świętokrzyska – Jak planować inspekcje i rehabilitacje przewodów kanalizacyjnych?

Jest absolwentką Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła specjalność Budownictwa Sanitarnego, na Wydziale Melioracji Wodnych, pisząc w 1981 pracę magisterską dotyczącą modernizacji oczyszczalni ścieków. Pracę zawodową rozpoczęła w Wałbrzychu jako specjalista do spraw technicznych oraz asystent projektanta w przedsiębiorstwach budowlanych, kontynuując ją następnie w Wojewódzkim Biurze Projektów we Wrocławiu. Po przeprowadzeniu się do Kielc pracowała w firmie wykonawczej zajmującej się bezwykopową rehabilitacją przewodów kanalizacyjnych. Pracę naukowo-dydaktyczną w Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczęła w roku 2001, a w 2007 uzyskała tytuł doktora nauk technicznych przedstawiając rozprawę pt.: „Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych”, wydanej następnie przez Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej jako monografia. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo uzyskała w 2017 r. za osiągnięcie naukowe pt.: „Metoda wyznaczania ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych z analizą i uwzględnieniem w niej wszystkich możliwych uszkodzeń, łącznie z uszkodzeniami występującymi tylko w rurach lepko sprężystych, oraz jej adaptacja do wyznaczania ryzyka zapadnięć nawierzchni drogowych spowodowanych uszkodzeniami przewodów kanalizacyjnych”. Jest autorką lub współautorką sześciu opracowań zwartych, w tym podręcznika „Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska”, 108 publikacji polskich i zagranicznych, w tym 9 z listy JCR, a także autorką e-learningowego szkolenia o bezwykopowych technologiach rehabilitacji przewodów infrastruktury podziemnej, dostępnego na stronie internetowej PIIB. Specjalizuje się w tematyce oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, analizach przyczyn i konsekwencji awarii tych przewodów, oraz problematyce zarządzania stanem technicznym przewodów kanalizacyjnych, w tym głównie planowaniem ich bezwykopowej odnowy.

Sponsorzy