Janusz Rak

Prof. dr hab. inż. Janusz Rak – Jak zarządzać ryzykiem w wodociągach i kanalizacji?

Pracuje w Politechnice Rzeszowskiej od 1977 roku. Od roku 1995 jest Kierownikiem Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Udziela się społecznie na rzecz województwa Podkarpackiego. Przez 10 lat był członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, a od 2002 roku pełni funkcję przewodniczącego Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowiska. Pełnił funkcje kierownicze w Polskim Klubie Ekologicznym i Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych. Jest autorem i współautorem 16 monografii naukowych, 3 skryptów, 420 publikacji naukowych i 2 patentów. W zakresie kształcenia kadr naukowych wypromował 4 doktorów nauk technicznych, recenzował 12 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, 12 postępowań o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego i 15 rozpraw doktorskich. Główne zainteresowania naukowe to niezawodność, bezpieczeństwo oraz analizy i oceny ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia, a także balneologia i inżynieria uzdrowiskowa. Za działalność naukową dwukrotnie wyróżniony nagrodą ministra, siedemnastokrotnie nagrodą J.M. Rektora PRz. (osiem nagród pierwszego stopnia). Współpraca międzynarodowa w największym zakresie dotyczy Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Profesor Janusz R. Rak aktywnie udziela się w ogólnopolskich organizacjach naukowych. Od 1993 roku jest członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, od 1996 roku Komisji Gospodarki Wodnej PAN oddział w Krakowie, przez jedną kadencję był członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (2003-2006). Profesor jest członkiem rad naukowych i programowych czasopism: Instal, Technologia Wody, Wodociągi i Kanalizacja, Czasopisma Budownictwo i Inżynieria Środowiska Politechniki Białostockiej, Czasopisma Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz siedmiu komitetów naukowych cyklicznych krajowych konferencji naukowo-technicznych.

Sponsorzy