Marian Kwietniewski

Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska – Jak dobierać materiały do budowy przewodów wodociągowych?

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska PW; V-ce Przewodniczący Rady Ekspertów przy MPWiK w Warszawie; Przew. Rady Muzeum PW. Przynależność do organizacji naukowych i zawodowych. Komitet Inż. Lądowej i Wodnej PAN (czł.), Sekcja Inż. Sanitarnej KILiW PAN (przew.), Int. Water. Assoc. (czł.), Global Water Partnership (czł.), NCN (czł. Zesp. Ekspertów), NCBiR (czł. Zesp. Ekspertów), Rada Redakcyjna Wyd. KILiW PAN (czł.), Rada Program. Czasom. Technologia Wody (czł.), Komisja ds. Bezp. Zdrowotnego Wody przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej GIS (czł.); Rada Programowa czasop. „Inżynieria Bezwykopowa (czł.), PZiTS (czł., Rzeczoznawca w zakresie wod. i kan.), Rzeczoznawca MSZNiL w zakresie ochrony wód pow. i gosp. wodnej. Obszar badań. Badania i ocena niezawodności i ryzyka systemów zaop. w wodę i kan., tworzenie i utrzymanie standardów jakości usług w zakresie zaop. w wodę i odbioru ścieków, badania i ocena rozwiązań materiałowo–konstrukcyjnych do budowy i modernizacji systemów dystrybucji wody i sieci kan., badania wpływu materiałów na jakość wody, planowanie systemów monitorowania układów dystrybucji wody i sieci kan., rozwój i aplikacja GIS do zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, tworzenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną przedsięb. wod-kan. Autor lub współautor ponad 160 opublikowanych prac, w tym 6 monografii, 2 podręczniki i 2 skrypty dla studentów oraz ponad 120 prac nie opublikowanych (projekty nauk-badawcze i badawczo-rozwojowe we współpracy z „przemysłem”, ekspertyzy, opinie itp.)

Sponsorzy