Ziemowit Suligowski

Prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Politechnika Gdańska – Jak rozwiązywać problemy funkcjonowania kanalizacji wód opadowych w warunkach opadu wykraczającego poza powszechnie uznawane standardy?

Absolwent Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, mgr inż. urządzeń sanitarnych (1971), dr nauk technicznych Instytut Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1977), dr habilitowany nauk technicznych Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (1992). Profesor nauk technicznych (2007). Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Melioracji Wodnych. Członek Honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych uzbrojenia terenu oraz instalacji sanitarnych. jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członkiem Komisji Egzaminacyjnej. Członek Zespołu ekspertów ds. oceny planów inwestycyjnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przy Prezydencie Miasta Gdańska. Redaktor naukowy wydawnictwa ciągłego „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Wod. – Kan. (Dashőfer Verlag, Warszawa). Redaktor działowy czasopisma „Inżynieria Morska i Geotechnika“, członek Rady Programowej czasopisma „Wiadomości Projektanta Budownictwa (Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa) oraz Komitetu Naukowego miesięcznika Wodociągi – Kanalizacja” (Abrys, Poznań). Wypromował 4 doktorów nauk technicznych, opiekun kilkuset prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Autor szeregu podręczników, skryptów, artykułów w czasopismach naukowo – technicznych, referatów konferencyjnych, ekspertyz oraz opinii technicznych i naukowo – technicznych.

Sponsorzy